Statut

Gdańsk, 30 kwietnia 2008 r.

Protokół
z posiedzenia Fundatorów

W dniu 30 kwietnia 2008 roku o godzinie 11:00 doszło do spotkania Fundatorów w siedzibie Fundacji, przy ulicy Kasztanowej w Gdańsku. Na spotkanie stawili się wszyscy Fundatorzy Fundacji: Dominik Włoch, Marcin Gruszkiewicz oraz Krzysztof Brede, a także Mateusz Szerkus, który sporządził niniejszy protokół.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Fundatorów 30/04/08

Fundatorzy postanawiają przyjąć Statut Fundacji i zatwierdzają tekst jednolity Statutu o następującej treści:

STATUT FUNDACJI “Obudź Nadzieje”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Obudź nadzieje”, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez:

Krzysztofa Brede, Dominika Włocha, Marcina Gruszkiewicza, zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Arkadiusza Skłuckiego z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Piwnej 61/63 dnia 01.04.2008 r. (repertorium A nr 5057/2008) działa na podstawie:
a. przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.);
b. przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz.873 z późn. zm.) oraz
c. postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
 2. Dla wykonywania swych zadań Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Patronem Fundacji jest Ojciec Święty Jan Paweł II.

§3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4
Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej.

§5
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6
Celami Fundacji są:
1) pomoc dzieciom z rodzin ubogich, patologicznych i dysfunkcyjnych;
2) wsparcie instytucji społecznych, publicznych ściśle związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieci;
3) promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej osób niosących pomoc dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej;
4) skupianie wokół Fundacji specjalistów, polityków oraz osób mających istotny wpływ na młode pokolenie, mogących propagować idee Fundacji;
5) zapobieganie narkomani i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży;
6) zapobieganie patologii w wychowaniu dzieci;
7) wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie:

a. stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;
b. konferencji i seminariów, imprez i konkursów, mających
na celu propagowanie idei Fundacji;
c. szkoleń i kursów;
d. pomocy finansowej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności w formie
stypendiów naukowych, korepetycji, opłat czesnego, opłat za bursy,
akademiki, internaty i inne;
e. pomocy finansowej i prawnej dla instytucji społecznych prowadzących
działalność zbieżną z celami Fundacji;
f. pomocy finansowej dla organizacji społecznych zajmujących się
wychowaniem dzieci i młodzieży;
g. udzielania zapomóg finansowych dla potrzebujących rodzin z dziećmi;
h. działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie
objętym niniejszym Statutem;
i.  działań oświatowych promujących zdrowie wśród dzieci i
młodzieży;
j.  wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
k. wsparcia finansowego dla związków i stowarzyszeń młodzieżowych
organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży;
l. schronisk dla bezdomnych dzieci, matek z
dziećmi;
m. praw do lokali mieszkalnych dla potrzebujących
rodzin z dziećmi;
n. rodzinnych domów pomocy na podstawie przepisów ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn zm.) w związku z rozporządzeniami właściwych ministrów, zapewniających dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opieką i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny lub do czasu jego usamodzielnienia.

2) Prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z paragrafem 13 Statutu.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§8
Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.000,00 (trzy tysiące) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez fundację w toku jej działania.

§9
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§10

 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1) darowizn, spadków, zapisów;
  2) subwencji osób trzecich;
  3) zbiórek i imprez publicznych;
  4) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
  5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
  6) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
 1. Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§12

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

§13

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą związaną pośrednio z celami statutowymi Fundacji, w następującym zakresie:
  1. 47.61.Z  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  2. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  3. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  4. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  5. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  6. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  7. 55.30.Z  Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  8. 58.13.Z Wydawanie gazet
  9. 58.11.Z Wydawanie książek
  10. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  11. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  12. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  13. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  14. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
  15. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
  16. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  17. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  18. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  19. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  20. 74.20.Z Działalność fotograficzna
  21. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
  22. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  23. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  24. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

 1. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 1. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
 2. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 4. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powołani przez Zarząd Fundacji.
 5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§14

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji
  2. Zarząd Fundacji
 1. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, przysługuje im jednak prawo zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością. W zakresie uregulowanym przez przepisy prawa.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

§15

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i doradczym.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób powoływanych przez Fundatorów na okres 3 lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Fundacji.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na kolejną kadencję, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji

§16

 1. Do Rady Fundacji należy:

1) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, w tym prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu;
2) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;

3) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

4) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; opinie Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu;

5) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;

6) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;

7) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

8) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji;

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium;

10) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Fundacji.

 1. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

  §17

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji albo Wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych może uczestniczyć, zaproszony przez Przewodniczącego Rady Fundacji przedstawiciel Zarządu.
 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego albo w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
 4. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§18

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§19

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na okres 3 lat. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatorów, następne przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy
 5. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

§20

 1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
 2. Wynagrodzenie członków i pracowników Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

§21

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1)  reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym również przyjmowanie w imieniu Fundacji subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
2) opracowywanie rocznego i wieloletniego planu pracy;
3) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
6) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
7) określanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację;
8) powoływanie kierowników i zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych zakładów.

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

§22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
 3. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa.

§23

 1. Członkostwo w  Zarządzie Fundacji albo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu albo członka Rady.
 2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji lub Członka Rady w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji następuje w przypadku:
  1)    nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu albo Rady w danym roku kalendarzowym, z powodów nieuzasadnionych.
  2)    nienależytego wypełniania funkcji członka;
  3)    istotnego naruszenia postanowień Statutu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§24
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§25
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd przy czym jego decyzja wymaga podjęcia jednomyślnej uchwały zatwierdzonej przez Radę Fundacji.

§26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. W przypadku likwidacji Fundacji, uchwała Rady Fundacji określi osobę likwidatora oraz podmiot, któremu Fundatorzy powierzą wykonanie swojej woli, sposób i warunki przekazania majątku oraz zasady jego wydatkowania zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

§27
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§28
Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 30 kwietnia 2008r.

Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podpisy

Fundatorzy:
Dominik Włoch
Marcin Gruszkiewicz
Krzysztof Brede

Protokolant:
Mateusz Szerkus