O Fundacji

     Fundacja OBUDŹ NADZIEJĘ jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit,
której celem jest pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią
czy wykluczeniem społecznym
, a także wsparcie instytucji pozarządowych i publicznych
(w szczególności domów dziecka) ściśle związanych z działalnością mającą
na celu polepszenie bytu dzieciom.

Fundacja wspiera wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży
po przez inicjowanie
i organizowanie zawodów, turniejów, obozów sportowych. Fundacja zapewnia także stypendia, korepetycje i kursy dokształcające dla najbardziej potrzebujących.

     Sport zaspokaja wiele potrzeb, zwłaszcza młodego człowieka. Kształtuje prawidłowe nawyki i umiejętności, hartuje, sprzyja rozwojowi osobniczemu i zaspokaja potrzeby psychologiczne. Walory uprawiania sportu są ogromne i nieograniczone. Kultura fizyczna pomaga w prawidłowym kształtowaniu relacji w grupie, pomaga określać własną tożsamość, zapobiega działalności przestępczej, obniża skłonności do używek, łagodzi agresywność, poprawia zachowanie i motywację do nauki.

Fundacja OBUDŹ NADZIEJĘ  osiąga swoje cele poprzez aktywną promocję sportu wśród dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.